• پرس سینه با ماشین

    پرس سينه با ماشين که با استفاده از دستگاهی به این نام عرضه می شود از سازنده ترین حرکات تمرینی برای بدنسازی سینه هاست. مشابه اين دستگاه قديمي نيز امروزه در اغلب باشگاه هاي پرورش اندام يافت مي شود و در اغلب برنامه هاي تمريني نيز مي توان ردپاي اين حرکت را رديابي کرد.


    دستگاه ها در قياس با وزنه هاي آزاد اولاً سالم تر و کم خطر تر بوده و در ثاني امکان کمي براي ورود خواسته و يا ناخواسته به فاز تقلب را براي ورزشکار فراهم مي کنند و از اين نظر دستگاه ها را مي توان براي مبتدي تر ها مفيدتر دانست. این وسیله ها معمولا دو تا دسته دارند. استفاده از دسته های داخلی تر فشار را به قسمت های میانی تر سینه منتقل می کند و البته پشت بازوها و استفاده از دسته های بیرونی تر نیز فشار را به قسمت های خارجی تر سینه ها انتقال می دهد.

    در صورتی که تمرین با این وسیله را به درستی بلد باشید و اجرا کنید فشاری که از این وسیله بر روی عضلات سینه ای حس خواهید کرد بسیار راضی کننده خواهد بود.