• قفسه سینه با دمبل

    قفسه سينه با دمبل که معمولا به صورت سوپر ست با پرس سینه با هالتر اجرا می شود نیز ریزه کاری های زیادی دارد که باید بدانید. از اين حرکت به نام «فلاي» و همچنين به نام «پروانه» نيز در زبان فارسي ياد شده است. آرنج ها در اين زاويه اي که مي بينيد قفل مي شوند و همين زاويه در تمام طول اجرا ثابت نگه داشته مي شود.


    عضلات درگير در حرکت قفسه سینه با دمبل
    در جريان اجراي اين حرکت عضلات سينه اي بزرگ با فشار تمرين درگير هستند ولي با اين وجود فشار قابل ملاحظه اي بر روي قسمت هاي قدامي عضلات دلتوئيد نيز وارد مي شود. به دليل اينکه زاويه آرنج همواره و در تمام طول اجرا ثابت است فشار قابل ملاحظه اي بر روي عضلات سه سر پشت بازو وارد نمي شود.

    هشدار
    اين حرکت در قياس با پرس سينه با دمبل، فشار کششي بيشتر به روي عضلات سينه اي وارد مي کند ولي به اين مهم نيز توجه داشته باشيد که احتمال بروز مصدوميت هاي تاندون و حتي مفاصل در اجراي اين حرکت در قياس با پرس سينه با دمبل بيشتر بوده است.