چیزی که به اسم چکاپ های کامل می شناسید در اغلب موارد برای پایش سلامت تان کافی نیست و البته در مورد ورزشکاران و خصوصا ورزشکارانی که دست به رفتارهای پر خطر زده باشند نیز کارایی لازم را نخواهد داشت.

ادامه مطالب