جالبه بدونید ژینکوماستی ، تلفظ فرانسوی این عارضه بوده و در ایران درست از زمانی که ما در نشریه البرز در مورد این عارضه صحبت کرده و از این واژه برای نامیدن این بیماری استفاده کردیم مصطلح شد!

ادامه مطالب