اعتیاد به خرید از دکتلون در پاریس از رگ گردن به آدمی نزدیک تر است. در این فروشگاه اسپورت حقیقتا همه چیز از شیر مرغ تا جان آدمیزاد یافت می شود.

ادامه مطالب