یعنی زیباتر و ساده تر و کوتاه تر و گزنده تر از این نمی شد فانکشنال در بوته نقد را رقم زد. چیه بابا نفر دو متر کش ترکبند موتور گرفتید دست تون به هر جا و هر چیزی که می رسید بسته و شروع به، به دنیا آوردن حرکات جدید من در آوردی می کنید؟ً

ادامه مطالب