چکاپ های کامل برای بدنسازان با چیزی که در پزشکی دیده اید تفاوت های بنیادین دارد. اگر به این تفاوت ها اشراف نداشته باشید نه تنها چکاپی که از بدنساز می گیرید کامل نخواهد بود بلکه ممکن است با مخفی ماندن تخریب هایی که در بدن وی رخ می دهد خیال وی را از این بابت که در سلامت کامل هستی تخت کنید و فرد زمانی به خود خواهد آمد که دیگر از درون متلاشی شده است و عملا کار زیادی برای وی نمی توان کرد.

از زمانی که در نشریات و کتاب ها در مورد لزوم چکاپ های پزشکی در بدنسازی صحبت کردم مربی ها همه دکتر شدند و این روزها آزمایش می نویسند جواب تفسیر می کنند دارو نسخه می کنند.

ولی بد نیست بدانید داستان بدین راحتی ها هم نیست. گاه خود دکتر پنداری شما مربی عزیز چنان کاری دست بدنساز که مجهز ترین بیمارستان ها نیز نمی توانند بدنساز را از چنگال عزرائیل بیرون بکشند.

ادامه مطالب