افشاگری در مورد پپتایدها کار راحتی نیست چرا که هر چه اطلاعات در مورد این دسته از مواد شیمیایی که حتی دارو هم به شمار نمی روند در نت می خوانید توسط سازنده و توزیع کننده ها نگاشته شده و کاملا جانبدارانه است.

در مطالبی که در نت در مورد پپتایدها می خوانید هیچ اشاره ای به هیچ عارضه ای نشده است و این مواد شیمیایی را سالم ترین داروها برای مصارف در بدنسازی معرفی کرده اند!

این در حالی است که ابدا چنین نیست و بسیاری از ورزشکاران حرفه ای که امروزه می میرند مستقیما در اثر عوارض همین مواد شیمیایی است که فوت می کنند.!

ادامه مطالب