در فلبوتومی سوای اینکه خون از ورید بیمار گرفته و دور ریخته می شود به تشخیص و تجویز پزشک ممکن است همزمان سرم مناسب از رگ دست دیگر وارد عروق شود.

این روش به نوعی همان فصد خون سنتی است با این تفاوت که همزمان و به تشخیص پزشک سرم تراپی نیز صورت می گیرد.

ادامه مطالب