مرد ایرانی بنا به دلایل متعدد من جمله ژنتیک و شرایط نامناسب محیطی نظیر آلودگی هوا و تنش های عصبی و سوء تغدیه و غیره به خودی خود غالبا از ضعف جنسی رنج می برد و البته رفتارهای پر خطر در بدنسازی نیز به شدت مزید بر علت بوده است.

ادامه مطالب