کمونیسیت ها حتی به ورزش هم رحم نمی کنند و برای اثبات برتری پوشالی شان در جهان از تقلب در ورزش نیز در نمی گذرند. پس از فروپاشی المان شرقی این دوپینگ سازمان یافته چینی ها در المپیک بود که به معنای تام کلمه جایگزین سیاست های کثیف آلمان شرقی شد و …

ادامه مطالب