چندی قبل ارتش فرانسه پروژه ی خود مبنی بر دوپینگ ژنی نظامی و تولید سربازان با توانایی های ماورای الطبیعه به کمک دستکاری ژنتیکی و دارو را علنی کرد!

البته فرانسه کشوری است که فعالیت های نظامی آن نیز باید در چهارچوب موازین اخلاقی صورت بگیرد و اگر خارج از این موازین باشد مردم پاریس را بر سر مکرون خراب می کنند!

ادامه مطالب