روزهاي پيش از رقابت هاي پرورش اندام معمولا براي افرادي که قرار است در نقش ورزشکار بر روي سن حاضر شوند روزهاي پر التهاب و پر دلهره اي است و هر چه به رقابت ها نيز نزديک تر مي شويد اين اضطراب و دلهره نيز افزون تر مي گردد و در این مرحله شاید آب زدایی برای روز رقابت از مهم ترین مسائلی باشد که ورزشکار با آن دست به گریبان است.

ادامه مطالب