ظاهرا ارتباط چندانی بین رفتارهای پر خطر در بدنسازی و تومور مغز وجود ندارد ولی با مطالعه ی این مطلب در خواهید یافت دلیل اصلی سرطان مغز و تومورهای مغزی خیلی از بدنسازانی که با این بیماری ها درگیر بوده و حتی از دنیا رفته اند پپتاید و استروئید بوده است.

پپتایدها را داروهایی بی خطر می دانید و این در حالی است که این دسته از مواد شیمیایی که حتی دارو هم نیستند عوارضی به مراتب هولناک تر از استروئیدها داشته اند.

ادامه مطالب