متاسفانه در اینستاگرام فارسی به عینه شاهد فروش سموم دفع آفات به اسم چربی سوز بودم و فقط باید دعا کنیم ماده ی درون این بسته بندی فیک باشد چرا که اگر واقعا «دی ان پی» باشد حقیقتا فاجعه ی انسانی در حال وقوع می باشد!

ادامه مطالب