در این قسمت از این سلسله مباحث بسیار مهم که به نوعی در ایران سونامی شده است از کوبیتال تونل سندروم ، درمان های غیر جراحی را با هم بررسی می کنیم. با توجه به اینکه درصد نگران کننده ای از مردم ما در ایران به این بیماری دچار بوده […]

ادامه مطالب  

اگر بخش نخست را ندید توصیه می کنیم ببینید و اگر هم دیدید که با سندروم کوبیتال تونل بخش دوم در خدمت شما هستیم. این بیماری همان سندروم بیحسی دست هاست که البته خیلی ها از بیماری بودن این علامت ها کمترین اطلاعی هم ندارند.

ادامه مطالب